Potències i arrels de nombres enters


Objectius

Aquesta quinzena aprendràs:
• Expressar multiplicacions d'un
nombre per ell mateix en
forma de potència.
• Efectuar operacions amb
potències.
• Treballar amb potències de
base 10.
• Expressar nombres en notació
científica.
• Calcular arrels quadrades.
• Fer càlculs amb l'ajut d'una
calculadora