Notícies del lloc

Decisions col·lectives inassistència a classe de l'alumnat

 
Imatge Joan Salelles
Decisions col·lectives inassistència a classe de l'alumnat
per Joan Salelles - dimecres, 16 novembre 2011, 09:47
 
Vaga alumnesSegons l'article 34, apartats 4 i 5 del decret 39/2008, de 4 d'abril del consell, els alumnes ( de 3r d'ESO o cursos superiors) que decidisquen col·lectivament no assistir a classe (fer vaga), hauran de comptar amb l'autorització prèvia dels seus Pares, mares o tutors/es legals i comunicar-ho a la direcció del centre amb cinc dies d'antelació.
A l'apartat d'Informacions vàries, subapartat de Documentació Interna d'aquesta plataforma Moodle, teniu el document que s'ha d'utilitzar per fer dita comunicació.