Selecció de materials de suport per a l'estudi d'aquest tema:

  • Unitat 1: resum d'elaboració pròpia de 2 pàgines
  • Unitat 2: esquema d'elaboració pròpia de 2 pàgines
  • Unitat 3: eix cronològic i mapa conceptual, 5 pàgines