control tema 3: El feudalisme

Alumne: ________________________________________ Curs: ______

1.- Què és el feudalisme? Explica com es va originar.
2.- Què és un feu? I els serfs?Què vol dir que l'economia feudal era de subsistència? Quina era la principal activitat econòmica en el feu
3.- La producció agrícola va augmentar gràcies a la utilització de les següents tècniques: Explica en que consisteix cadascuna (pots inserir dibuixos, però cal explicar-los)
  • Rotació triennal dels conreus
  • Invent de l'arada de pala
  • Utilització en els animals de la collera
4.- Que vol dir que la societat feudal era una societat estamental?
5.- Fes un esquema sobre la societat feudal diferenciant entre privilegiats i no privilegiats
6.- Quines diferències hi havia entre el clero secular i el clero regular?
7.- Defineix art romànic i enumera les característiques principals
8.- Anomena les característiques principals de l'arquitectura romànica. Quins elements utilitzaven? Insereix dibuixos.