Creació d'un avatar

Entra en http://crearunavatar.com/

o alguna altra que conegues crea un avatar que et represente i puja la imatge resultant