EL TEXT INSTRUCTIU

Tria un joc (pot ser de taula, informàtic o de qualsevol altre tipus) i escriu les instruccions o regles del joc. Els textos 1 i 2 del quadern de valencià poden servir-te de model. A banda dels aspectes mínims de correcció i presentació que ha de complir sempre qualsevol text acadèmic, procura que aquest tinga les característiques que li són pròpies (precisió, concisió i organització de la informació) i no t'oblides d'utilitzar correctament els recursos lingüístics que requereix (connectors temporals, ús de l'imperatiu i de les perífrasis d'obligació).