MATEMÀTIQUES 1r ESO: Tots els participants

Filtres

Activitats per a repassar

Tasca Tasca Creació d'un avatar

Tema 1: Els nombres naturals

Tasca Tasca Exercicis amb naturals

Tema 4: Fraccions

Tasca Tasca Suma de fraccions

Tasca Tasca Classe del 15/12

Tasca Tasca Classe del 19/1

Tema 5: Nombres decimals

Qüestionari Qüestionari Nombres decimals

Tema 7: Sistema mètric decimal

Tasca Tasca Lectura i exercicis

Tasca Tasca Classe del 20 d'abril