Calendario

| martes, 4 de septiembre de 2018 |
Evento global

CoCoPe

09:00 » 10:00
Aprovació, si s'escau, de Acta anteriorPGA: data: 15 novembre. Aportacions fins 30 octubrePAM: Pla d'actuació per a la millora (abans 7 setembre)PADIE (Pla d'atenció a la diversitat i la inclusió educativa)PLA D'IGUALTAT I CONVIVÈNCIAPLA DE FOMENT LECTORPAF: aspectes de convivència i igualtatProgramacions didàctiquesProjecte de centreAltres: aprendizaje servicio; estrategia NAOS; canvi de llibres de text i materials didàctics; mesures d'atenció a la diversitat (ACIS); alumnat repetidor i alumnat amb pendents per a la pròxima CCP; Equip de Transició: reunió constitutiva el dia 26 setembre a les 16.30 hores; ...Activitas extraescolars: calendari: les activitats han d'estar aprovades a la CCP 3 octubre: fins al 26 de setembre a vicedirecció. Important: "Quan les activitats complementàries i extraescolars incloses en la programació general anual impliquen un desplaçament de professorat fora del centre, correspon al director o directora d’aquest centre l’au- torització de la comissió de serveis...". Important: fitxa de l'activitatProposicions i preguntes

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/rqt-jrfh-evu
+1 812-727-7585 PIN: 750562418#
Evento global

Comissió de convivència

10:00 » 11:00
1.- Consideracions i aportacions a la PGA, derivat del qüestionari d'igualtat i convivència
2.- Expulsions d'aula: protocol
3.- Annex I

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/wqg-wzqh-vfw
+1 415-855-1334 PIN: 986880129#
Evento global

REUNIONS DEPARTAMENTS

11:00 » 12:00
Evento global

Reunió PROFES nouvinguts/des

12:30 » 13:30
Faltes assistència professoratRegistre comunicacions amb famíliesGoogle suite